Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
10.07.2009 16:12 - Етика на различието
Автор: lion1234 Категория: Други   
Прочетен: 34319 Коментари: 19 Гласове:
5
 

ЕТИКАТА ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ.

 

КРАТЪК ОБЗОР

 

   В един от предишните си постинги бях споделил, че застиналата в историческите си стереотипи етика следва да бъде съживена, с оглед на новите реалности, за да бъде актуална и да отговаря на настъпилите в бита и съзнанието ни промени. Тъкмо по тази причина обърнах взора си, в търсене на една нова, адекватна на съвремието ни, етика.Що за нова етика е това? Какво е вложеното в нея съдържание? Кое й е новото?. За да разберем кое е новото, ще трябва първо обаче да си припомним старото, досегашното. Без да претендирам за някаква изчерпателност, ще проследя ключовите моменти от развитието на етиката през вековете.

   Както знаем, етиката/ гр., етос – нрав, обичай/ е наука за първопричините на  морала и нравствеността. За неин родоначалник се счита Сократ. Обединявайки хармонията и порядъка на питагорейците, ,,предаността към всеобщото’’ на Хераклит и идеята за щастието, удоволствието и ползата на Демокрит, Сократ извежда благото, като централно понятие на своята етика. За него то е равнозначно на знанието и разума. Обратно, незнанието пък е причина за всички злини. И предшествениците му, и самият той са единодушни, че етиката е безусловна, априорна, и в качеството си на такава, по своята същност тя е трансцендентна. Нито досократиците, нито Сократ, нито пък следващите теоретици на морала обаче не разкриват съдържанието на априорните пронципи на етиката. Напротив, Сократ. напр., затваря последната в емпириката на общественото благо, житейската полза, правото и политическите интереси на държавата. По ирония на съдбата, тъкмо обществото и държавата, в името на които Сократ изгражда етиката си, му се ,,отблагодаряват’’ чрез наложената му смъртна присъда. Изпивайки чашата с отрова обаче, мъдрецът не само доказва че личният пример е първото условие за нравственост, но и че етиката наистина е с транцендентен характер, нямащ нищо общо с безнрвственото съществуване. Трагичният избор на Сократ утвърждава и тезата, че е по-достойно да понесеш, отколкото да причиниш несправедливост.

    Няма да е пресилено, ако заключа, че идеите на Сократ пронизват в есенцията си по-нататъшното развитие на етиката, включително до наши дни, оформяйки традиционния европейски морал. Двете последвали направления – идеалистическото на Платон и реалистическото на Аристип – недвусмислено потвърждават тази приемственост.

    Чрез учението си за Идеята, като първообраз на нещата, Платон окончателно прехвърля етиката в трансценденцията.  Дори и ,,обективираната’’ му в ,,Държавата’’ етика носи идеален характер. Новият момент при него е, че неговата Идея-Благо носи определено религиозен характер. Неслучайно той идентифицира Благото с Бога и именно чрез Бога етиката му намира своя окончателен завършек. В тази връзка, този своеобразен ,,христианин до Христа’’ подготвя почвата за бъдещата христианска етика.

    Реалистичното направление на Аристип е известно с идеята за евдемонизма/ учение за щастието, удоволствието, блаженството, ползата/. Различават положителен евдемонизъм, в чиято основа лежи стремежа към щастие, удоволствие, полза/ хедонизъм, епикурейство, утилитаризъм в наше време/ и отрицателен/ стоицизъм, аскетизъм, песимизмът на Хегесия/, залагащ на остсъствието на страдания или на отрицанието на удоволствието и ползата.

    Аристотел залага на ,,златната среда’’ между транцендентното благо и конкретиката на евдемонизма, издигайки като висш принцип на етиката си блаженството. Между другото той пръв въвежда термина ,,етика’’. Същността на блаженството, според него, не се идентифицира с някакво душевно съдържание, а с действащия разум. В много отношения с идеите си за обществото и правото този мислител полага основите на модерната европейска държава – неслучайно за разлика от Платон, в неговата държава намират място частната собственост, свободният брак, индивидуалното семейство и човекът като ,,зоон политикон’’.

     Както вече споменах, етиката на ранното христианство/ Тертулиан, Августин, Плотин/ до голяма степен е повлияна от Сократово-Платоновата етика, с тази разлика, че идеята за благото вече придобива святост, а оттами широка популярност сред обществото, благодарение на персонификацията й със Спасителя. Ненапразно определят христианството като религия на състраданието и спасението от заложения в нас първороден грях.

     Средновековната схоластика, в лицето на най-яркия си представител Тома Аквински, следва споменатата по-горе линия, възвестявайки като висш принцип на етиката си Божествения Разум. Нов момент в тази епоха на разцвет и господство на Теологията е ирационалистическата, волунтаристка идея на Дънс Скот за Божествения Произвол: Бог желае благото не затова, че го признава за такова, а тъкмо обратното – онова, което желае Бог, следва да се признава за благо.

     Етиката на Възраждането и Новото време преминава през известното мото на Протагор: ,,Човекът е мярка на всички неща’’. Вече не Бог, а Човекът е център на вселената. Той е онова animal rationale, което чрез заложената в него естествена нравственост следва да твори живота си и да отвоюва свободата си.

     Основател на тази нова етика, в чийто център е естествената нравственост, е Пиер Шарон. Според него, последната не само предшествува, но и поражда религиозната нравственост, доколкото религията е нещо заучено, следователно – опосредствувано. Идеята на Шарон бива доразвита и обогатена чрез психологически нюанс от Бейкън, Хобс, Лок, Юм и Шефтсбъри. Те обосновават, напр., нравствеността чрез симпатията. Чрез своя интуитивизъм пък, последният разкрива хармонията между вътрешната нравственост и онзи тайнствен, регулиращ принцип на природата, поощряващ всеки следващ подредбата й и наказващ онези, които я игнорират.

     Естествената нравственост бива прегърната и от Русо. При него тя изкристализира, под формата на добра воля. ,,Сватосвайки’’ последната с политическия си рационализъм, френският мислител на практика оформя своя ,,Обществен договор’’.

     Ако в сферата на гносеологията/ наука за познанието/ за Кант духовен баща е Юм, то в етиката негов учител се явява тъкмо споменатият по-горе Русо. Идеалът на Кант най-просто може да бъде представен като знак за равенство между ,,аз искам’’ и ,,ти трябва’’. Добрата, нравствена воля плюс нравствения дълг – ето това е неговият ,,практически разум’’, т.е. неговата етика. Теоретичният/ ,,чистият’’/ разум е ориентиран към феноменалното битие/ на обективните вещи/, където е в сила закона за причинността, разбирай – на несвободата. Нравственото битие на ,,практическия разум’’ лежи вън от причинността, следователно - в полето на свободата.

    Метафизическото значение на този принцип е разкрито още по-подробно от Фихте: за него нравствената воля е същевременно и разумна воля. В нея се побеждава неразумната воля на ,,аз’’-а. По този начин нравственото съществуване се явява едно непрестанно законодателство на разумното същество, по отношение на самото себе си. Висшият критерии на това законодателство е индивидуалната съвест. Целта на нравствеността е пълното освобождаване от всичко, което не е разум, т.е. от неразумната природа, в цялост. И тъй като тази цел е непостижима, то нравствената дейност е един безкраен стремеж към идеала за абсолютна свобода.

    Пълна противоположност на Кантово-Фихтевата етика на абсолютния дълг е споменатият в началото утилитаризъм/ учение за ползата /, който се явява усъвършенстван и завършен евдемонизъм. В позитивистката трактовка на Мил ползата е възприета като универсален принцип на удоволствието и благосъстоянието на цялото човечество. В противовес на абстрактната, априорна теза на Мил, е ,,земната’’, емпирична идеята на Бентам, представляваща една аритметика на щастието и нещастието. Еволюционният морал на Спенсър до голяма степен цели да примири емпиризма и априорността на почвата на евдемонизма. В основата на нравствеността той залага стремежа към щастие и отсъствието на страдание. Неговата главна задача, а и на утилитаристите, като цяло, е да представят еволюцията от егоизма, по посока на алтруизма. За тази цел Спенсър се опира на моралните ,,инстинкти’’ и на наследствеността. По такъв начин евдемонистическият принцип/ стремежът към щастие/ се пренася от индивида към рода.

    Когато говорим за етика и морал, няма как да не споменем Критик N1 на европейския морал – Фр. Ницше. Подобно на Декарт, усъмнил се в общопризнатите  очевидни истини, той подлага на съмнение общозначимостта на традиционния европейски морал. В резултат авторът на ,,Заратустра’’ стига до извода, че ,,Бог умря.’’, а заедно с Него – и досегашните ценности, доколкото те вече не работят. Не работят, защото за тях просто няма място, на фона на всеобщия културен декаданс в края на 19в. И въпреки бума на ,,научно-техническия прогрес’’ , на споменатия по-горе утилитаризъм на позитивистите, в цялата тази оптимистична схема на всеобщото благо той не съзира мястото на индивида, на отделната личност. Провъзгласената от Новото време свобода на личността, отърсила се от ,,опеката’’ на Бога, всъщност се оказва мит, доколкото победилият позитивизъм залага на същите онези христиански ценности, които са вече утопия, предвид ,,смъртта на Бога’’. Изводът: нужна е ,,преоценка на всички ценности’’. Първата стъпка, предприето от Ницше в тази посока се явява критиката на христианския морал: религията на състраданието той определя като ,,практически нихилизъм’’, отричащ ,,тукашния’’ живот и човека като ,,истина на последния факт’’ – Тялото. Следващата му стъпка пък е критика на позитивизма, прославящ универсалния характер на Разума, както и на твърде наивната му идея за всеобщото благо и полза. Критичният патос на автора не спира дотук: той се връща назад в историята и оспорва самите родители на европейския морал, в лицето на Сократово-Платоновата етика, етиката на Спиноза, Паскал и на любимия му преди Шопенхауер,  за да ,,погребе’’ накрая идеите, духа, транценденцията, свръхсетивността, т.е. европейската метафизика в цялост и да се затвори в ,,тукашния’’ живот. Ненапразно той заключава, че ,,идеите са лъжа, усещанията – висша реалност’’. Като ,,чиста лъжа’’ определя той и ,,чистия дух’’. Какво предлага в противовес Ницше: като критерий за ценността на своята етика той определя ,,великото ,,Да!’’ на живота, на жизнения излишък и мощ, на пълнотата и изобилието, гарантиращи ,,възходящата линия’’ на битието. И тъй като, според него, същността на живота се корени във волята за власт/ разбирана като автокреация/, той издига последната като висша ценност на своята етика. За носител и осъществител на тази ценност, авторът провъзгласява ,,човека на бъдещето’’, преминал ,,отвъд добро и зло’’, т.е. свръхчовека. Що за нов тип човек е това? Като ,,човек на бъдещето’’, естествено, цялостният му облик отсъства, но въпреки това авторът хвърля известна светлина, относно същността му: той е човекът, който вечно превъзмогва себе си, за да се движи по ,,възходящата линия’’, подобно на носената от него власт, прерастваща в повече власт, която възпроизвежда самата себе си по стъпалата нагоре. И както спре ли на дадено стъпало, властта ,,умира’’, така и свръхчовекът спре ли да се самопревъзмогва, престава да бъде свръхчовек. Ницше изрично споделя, че по пътя нагоре е изключено да се върви по ,,гърбовете и главите’’ на другите - ,,възходящата линия’’ е само за онези, които вървят със собствените си стъпки. Няма да открием свръхчовека нито при героите, нито при управниците, а по-скоро сред гениите и бунтарите, предупреждава авторът. Създавайки своите нови ценности обаче, свръхчовекът поражда култура, белязана от духа на тежестта, която сковава, подобно на леда, реката на волята. По тази причина идва друг свръхчовек, разчупва ,,леда’’ и отприщва ,,речния поток’’ до момента, в който последният отново ,,замръзва’’, за да се появява следващия свръхчовек и така до безкрай, доколкото тъкмо в това се проявява вечното възвръщане на едното и същото. Наличието на воля за власт предопределя ,,господарския’’ морал, а отсъствието й - ,,робския’’.

    Накрая, няколко думи за съвременното състояние на етиката: днес, от една страна, се наблюдава тенденция към релативизъм/ при нихилизма/, от друга – към разширяване на  полето на етическото/ при биоцентричната етика, биоетиката, Живата Етика на Рьорих/.Тъй като за нихилизма имам вече специален пост/ ,,Две концепции за нихилизма’’/, ще се прехвърля към следващите направления по-горе. Биоцентричната етика е рожба на ,,дълбинната екология’’ на норвежкия философ Арне Неша. Характерното при тази етика е, че извежда етическото от междуличностните отношения и го допълва, разширява чрез отношението човек – природа/ околна среда/. Биоетиката пък насочва вниманието си към друг наболял проблем на съвремието ни – за нравствения аспект на отношението човек – наука/ биология и медицина/, касаещо   научните експерименти. Живата Етика, от своя страна, разширява етическото до връзката човек – космос. Доколкото и трите направления са в рамките на позитивистката традиция, която разгледах по-горе, считам да приключа с обзора дотук.

   

                                                   КРИТИКА НА ДОСЕГАШНИТЕ

                                                            ЕТИЧЕСКИ ТЕОРИИ

   

   

   Трябва да призная с чиста съвест, че всяка една от разгледаните по-горе теории в една или друга степен разкриват правдиво различни страни на етиката, изпращайки към нас своите най-хуманни послания. В този смисъл тяхната значимост и ценност е вън от всякакво съмнение.

   В същото време обаче, както споменах в началото, нито един от споменатите по-горе теоретици на морала не разкрива онтологическите основания на етиката, а последната все пак е призвана да служи на човешкото битие, да бъде ориентир и регулатор на нашите човешки взаимоотношения. Тъкмо напротив, мотивирайки рационалистически/ Сократ, Платон и последователите им/ или пък ирационалистически/ Аристип, Дънс Скот, Ницше/, теориите си, тези мислители предварително пресичат пътя към цялостното, комплексно мотивиране и целеполагане на етиката, затъвайки в условностите и половинчатостите на емпиризма и психологизма. И за да не бъда голословен, ще илюстрирам това положение с няколко примера. Сократ казва, че трябва да знаеш какво е благо, за да си нравствен – това е напълно вярно: детето върши пакости, тъкмо защото не знае какво е добро и зло, защото е ,,отвъд добро и зло’’. Ето обаче, че зрели хора, които много добре знаят кое е добро и зло, въпреки това вършат ,,пакости’’ и тук опираме до следващото условие за нравственост – желанието, волята да бъдеш нравствен. Изводът – знанието, разумът не са достатъчно условие. Да вземем евдемонизма на Аристип – наистина стремежът към удоволствие и щастие наистина е някак естествен като първопричина и цел на живота. Прекрасно, но лишеното от мярка/ разум/ удоволствие, напр., се превръща в своята противоположност, т.е в страдание: пиеш и ти е приятно, но като препиеш, започва главоболието. Същото е и с волята – тя вечно иска и това искане е безгранично, което предопределя и нейния трагизъм, при положение, че не бъде ограничена от разума. Следователно, нито волята, нито разумът не могат да съ-ществуат един без друг, защото тъкмо взаимоограничавайки се, те се и взаимоконституират като съ-ществуващи, като пребиваващи в заедност. В тази връзка, точно този онтологически принцип се явява първият всеобщ и безусловен принцип на етиката, доколкото етиката се задвижва именно от връзката с другото, т.е. от различието, както ще видим по-нататък. В този ред на мисли, опитът на Кантово-Фихтевата етика за синтез на разума и волята в т.нар. ,,разумна воля’’ заслужава адмирации, но и при двамата велики мислители липсва онтолигическото преосмисляне както на разума, така и на волята, в качеството им на съ-пребиваващи в различие феномени на съзнанието, взаимоконституиращи своя смисъл и значение, тъкмо благодарение на своят различимост, т.е. битийност. Това е и причината  споменатия по-горе синтез да бъде редуциран все пак в полза на ,,нравствения закон’’ – Разума, Съвестта – за сметка на волята. С други думи, разумната воля отново е сведена до Разума, защото между ,,категорическия императив’’/ закона, дълга, разума/ и ,,хипотетическия’’/ стремежа към полза, волята за благоденствие/ изборът е по посока на първия. Така на практика Кант свежда самата етика до едно вътрешно ,,правосъдие’’, а човешкото битие – до задължение, и то прието на добра воля. То че е задължение в по-голямата си част е факт, но е и удоволствие, иначе априорната и неунищожима воля за живот би се изпарила на мига. В интерес на истината, и ценността на самия разум е в способността му за различимост между себе си и съдържанието на анализираните от него вещи/ феномени/, в отличие от разсъдъка, който също разграничава и систематизира вещите, без обаче да се самоосъзнава и съ-отнася с последните. Така или иначе, различието, в качеството си на основополагащ битиен принцип на етиката, просто бива пропуснат.

    В стремежа си да преодолее ,,разумно-волевия’’ произвол/ релативизъм/ на съществуващото в цялост, христианската етика напуска ,,тукашния’’ греховен свят на всекидневието и се прехвърля изцяло в света на трансценденцията.. С отказа си от този живот, за сметка на оня, бъдещ живот оттатък, христианството си навлича гнева на Ницше, който пък отива в другата крайност – затваря етиката си в неговото ,,ставане’’ на ,,тукашния’’ живот. Слагайки кръст обаче на трансценденцията и метафизиката, той на практика слага кръст и на онтологическата си интерпретация на ставането като вечно възвръщащата се воля за власт, в качеството й на автокреация, която еволюира в твърде съмнителния социален дарвинизъм.

    Тук изниква един твърде съществен проблем, който чака своето разрешение: къде е всъщност мястото на етиката – в трансценденцията или в емпириката на всекидневието? Другият проблем: с оглед на това, че етиката е много повече битиен модус, отколкото частна/ позитивна/ наука, не е ли време тя да бъде осветлена на по-широка основа и да  получи своята онтологическа интерпретация?

 

                                     

                                          НОВАТА ОНТОЛОГИЧЕСКА ЕТИКА

                                                  

 

 

   Какво ще рече понятието ,,онтологическа етика”? Онтологическа етика ще рече буквално: етика, чията първопричина и цел се явяват ключовите априорни принципи на битието. Кое ме кара да се обърна тъкмо към априорните онтологически принципи, вместо да се опитам да доразвия досегашните логически или психологически основания на етиката, залегнали в разгледаните по-горе две направления – идеалистическото/ Платон/ и реалистическото/ Аристип/, още повече, че такива априорни психо-логически феномени като мярката, законът, правилото, изключението, съвестта, срамът, вината, обидата чакат своето по-задълбочено етическо осветляване?

    Не е трудно да се досетим, че преди да бъдеш разумен, нравствен, срамежлив и пр., първо трябва да си, да съществуваш. От друга страна, в един по-строг смисъл етиката се задвижва още с появата на първите хора, доколкото те встъпват в някакви отношения помежду си, а етиката е там, където са налице някакви отношения. Това синхронно присъствие на етика и битие ме мотивира да погледна първата през призмата на онтологията. На трето място, моята ,,произволна’’ интерпретация на битието пък, без съмнение съдържа етичен аспект, доколкото Произволът е взаимоотношение между Случая/ съ-ществуването, ,,срещата’’, ставането/ и Обичая/царството на  съ-щностите, нищо-не-ставането, съ-стоенето/. В този ред на мисли, моята интерпретация на битието се явява една етическа онтология.

    Това са в общи линии основните мотиви за предприетата от мен стъпка към синтеза между етиката и онтологията.Тук неминуемо се изправяме обаче пред една сложна дилема: коя етика да прегърнем – дали несъвършената, но действена и адекватна на човешкото битие етика, или идеално завършената, но  догматична, разминаваща се значително с последното? За мен лично, изборът е в полза на първия вариант, доколкото етиката, която не е в услуга на битието, автоматически се оказва етика в услуга на…нищото. След направения избор, не ми остава нищо друго, освен да се опитам да открия някакви допирни точки между значително разминаващите се етика и онтология, за да мога да обоснова и подплатя първата с последната, каквато е и задачата на цялото това начинание. За целта първо ще трябва да формулирам основните априорни принципи на битието и чрез тях да определя евентуалното място и възможностите за действие на етиката, съобразно последните.

 

 

                               ОСНОВНИ АПРИОРНИ ПРИНЦИПИ НА БИТИЕТО

 

   Ето накратко основните априорни принципи на битието:

 

  1. Двойнственост, изразена чрез свободната игра: на Случая и Обичая, в рамките на битието; на Нещо-то и Друго-то, под формата на ,,среща’’/ активен диалог/ в полето на Случая и под формата на съ-стоене/ пасивен диалог/ в зоната на Обичая;
  2. Относителност, мотивирана от ,,двойката’’, която сама по себе си е вече отношение;
  3. Различие, което определя първото, ключово съдържание на отношенията Случай – Обичай; Нещо – Друго;
  4. Откритост, породена както от двойнствената му структура, така и от насочеността му към пустотата на Нищото;
  5. Крайност, предопределена от историчността му.
  6. Незавършеност, чиято причина се явява ограниченото време.

7 Неопределеност, ,,гъвкавост’’, породена от опосредстваното му ,,явяване’’, ,,разгръщане’’ чрез съществуващото в Случая и метафизическото му ,,отдръпване’’и ,,скриване’’ в Обичая;

 

  Сред изброените по-горе принципи ключова характеристика на битието се оказва Различието. В известен смисъл да съществуваш, значи да си различен, доколкото, където е различието, там е и битието, и обратно –  където липсва различимостта, там е нищото.

 

                                          ОНТОЛОГИЧЕСКАТА ЕТИКА КАТО

                                                    ЕТИКА НА РАЗЛИЧИЕТО

 

  Както вече споменах, етиката се задвижва със самата поява на хората и свързаните с тях отношения, в чиято основа е заложено на първо място различието. Накратко казано,  етиката се задвижват от различието. Следователно мястото на етиката е в битието. Последното обаче е Случай и Обичай. Въпросът е: къде се ,,помещава’’ етиката – в Случая или в Обичая? Името на етиката подсказва, че ,,домът’’ й е именно Обичаят, където се съхраняват същностите, ценностите, смислите. Ами какво прави тя тогава  при Случая, при Нещо-то и Друго-то, при различието? Ако Обичаят е ,,домът’’ на етиката, то Случаят е нейното ,,работно място’’. Каква й е ,,работата’’, ще попитате вие? За разлика от традиционната етика, която в грижата си за всеобщото, единното, закономерното, забравя и размива различието, то новата онтологическа етика е призвана да се грижи на първо място тъкмо за съхраняване на последното. Защо, откъде тоя голям интерес и грижа към различието? Защото различието ражда съ-ществуващото/ децата са плод на различните полове/ и битието в цялост, едновременно конституирайки ги като това, което са. Редом с осъществяваната онтоконституция, различието е в основата и на познанието, истината, тъй като да раз-познаваш означава да раз-личаваш. На трето място, различието е пъстрота, изобилие, богатство и определено е заредено с висок естетически смисъл – ненапразно светът блика от пъстрота и красота. Не на последно място, различието е единствената възможност да идентифицираме идентичността на нещо и нашата собствена, естествено.

     Кои са другите основни функции и характеристики на онтологическата етика? Принципът на всички принципи на онтологическата етика гласи: нещата не са добри и лоши, а различни. Следващият важен принцип: тя не отхвърля историческия опит, а го преосмисля в две посоки – първо, оставя настрани онези ценности, оказали се без място днес/напр., проблемът за девствеността на булката вече не е актуален/; второ, дава ново тълкувание на вече познати ценности, през призмата на онтологическия прочит/напр.,свободата вече се разлежда не само като отговорност, осъзната необходимост или право на избор, но преди всичко като оставяне на съществуващото да бъде/. Третият принцип на новата етика на различието: категорично се отказва от нравоучението и морализаторската си роля, от налагането на каквито и да е правила за живеене, признавайки правото на всеки да избира и следва целите и стремежите си, стига те да не са в ущърб на другите и да се явяват опасност за различието в цялост, доколкото опасността за последното е и опасност за битието. Тази етика се явява строг стожер на различието и тежко на оня, тръгнал срещу потъпкване на последното. Нейната ключова задача е да определи вътрешнобитийните граници на всяко съществуващо в пределите на Случая/ екзистенцията/, известявайки всеки за опасността да изпадне отвъд тези граници и да се окаже в зоната, в която неминуемо ще го настигне ,,правосъдието’’ на Всемогъщия Произвол. Вътрешнобитийните граници съвпадат с мярката, т.е. с предела, след който започва онищостяването на престъпващия го. В предохранителната си функция новата етика използва активно и своите ,,наместници’’ – Съвестта и Правосъдието, . Ако и те не помогнат, възмездието на Произвола така или иначе влиза в сила. Другата й съществена роля: да разграничи и съпостави отношенията между нещото и другото, както и еволюцията на последните, съобразно различните битийни нива и региони: напр., ако във Всекидневието самотата се възприема с неприязън, то във Фенорегиона/ съзерцанието/ тя е висша ценност, докато в Пограничността пък тя придобива размерите на трагедия. Или да вземем Произвола: в езика той се явява парадокс, в логиката – абсурд, в психологията – своеволие, в правото – несправедливост, в онтологията – релация, вариативност, игра, която е ,,отвъд добро и зло’’.

    

 

                                                  ОСНОВНИ БИТИЙНИ МОДУСИ,

                                             В СВЕТЛИНАТА НА НОВАТА ЕТИКА

 

   Аз и другите. ,,Адът – това са другите’’- тази популярна постановка на Сартр ясно определя традиционната представа за другите. Психологически другите обикновено са били възприемани враждебно, като опасност за обезличаване на ,,аз’’-а или в по-безобидния вариант – като ограничаващи свободата му. Всъщност другите плашат ,,аз’’-а тъкмо с различието си. В тази връзка, преодоляването на противоречието аз – другите опира до преодоляването на различието помежду им. Под ,,преодоляване’’ в случая би следвало да се разбира не премахването на последното, а преосмислянето и приемането му.

   Другите ограничават мен и моята свобода. Това ограничение обаче предпазва и мен и свободата ми от обезличаването и своеволието, в които бихме еволюирали аз и моята свобода, лишени от естествената бариера/ другите/. С други думи, онтологически погледнато, макар и косвено/ и не само/, другите опазват моето ,,какво’’/ същността ми/. Нещо повече, доколкото всяка граница, включително и тази, наложена естествено от другите, конституира статуса ми на съ-ществуващо/ в заедност с другите/, благодарение на другите бива конституирано и моето ,,как’’/ екзистенциалният ми статус/. Защото съ-ществува само онова, което е о-граничено от някаква форма, бидейки по този начин различимо. Ето в това е висшата, онтологическа ценност на другите, която мотивира ако не обичта към последните, то поне търпимостта към тях.

   Впрочем другите биха могли да бъдат приети и психологически чрез навика – привиквайки към контактите с другите, тяхното различие вече не те стряска, доколкото ти си свикнал с тяхното присъствие. За приемането на другите спомага и заложеното априорно ,,друго’’ в нас – съвестта, ,,свръхаз’’-ът. Така, че след като аз ,,нося’’ другото, то съ-пребиваването ми в заедност и уважение с тях не е неразрешим проблем. Проблемите идват, когато липсва волята за съ-пребиваване в заедност. Тогава следват известните варианти на взаимоотношения: безразличието, враждата, приятелството и любовта.  В контекста на враждата, безразличието се явява направо добродетел/ само в този контекст обаче/. Колкото до враждата, тя избива в познатите си форми – етническа, расова, верска омраза, хомофобия или най-общо казано – ксенофобия. В основата на всички е неприетото различие. В този ред на мисли, омразата е израз на негация не само по отношение на тоя или оня, но и на битието в цялост, защото потъпкан се оказва фундаментът на последното – именно различието.   

    Новата етика разглежда отношението аз – другите в традициите на Кантовия призив за човека като цел и на Хусерловата идея за интерсубективността, като съобщество на личности със своето ,,трнсцендентално его’’, в рамките на ,,жизнения свят’’.

    Приятелството и любовта са висша степен на възприемане и прегръщане на различието, а оттам – и на битието. Те са ,,говорителите’’ на последното, защото в тях ,,говори’’ волята за съпребиваване в заедност.

   Свободата.Вече споменах, но нека повторя – новата етика възприема свободата като оставяне на съ-ществуващото да бъде. В тази връзка, тя е висшият битиен модус, предопределящ ,,какво’’ сме и ,,как’’ сме. Оставянето е и в основата на всички алтернативни интерпретации на свободата, защото за да си отговорен, за да правиш избор, първо следва да си оставен да бъдеш. Затова всяко посегателство спрямо ,,оставянето’’/ вмешателство, тормоз, агресия, убийство/, както и доброволният отказ от него/ другите да ти ,,оправят’’ нещата/  е вече несвобода, робство.

   Хлъзгавата справедливост. Справедливост за мен, за теб, за него си е чиста несправедливост. Да плувам във водите на справедливостта сред океана от несправедливост – благодаря, такава справедливост не ми е нужна! Или справедливостта е за всички, или тя не е никаква справедливост. Мислейки за истинската справедливост, винаги се сещам за изречението на Анаксимандър – в крайна сметка, тя бива въздавана единствено от ,,мярата и времето’’.

   Смисълът на живота. В качеството си на същество, надарено със съзнание, човекът е призван да разкрие и съхрани истината за себе си, а чрез нея – и истината на битието, защото последното може, но не знае. Тъкмо затова и сме оставени от него – за да му дадем онова, което му дължим.

 

                                                         ЗАКЛЮЧЕНИЕ

   

  Ето, че накратко нахвърлях основните положения на моята онтологическа етика. Разбира се, впоследствия тя ще бъде допълвана с нови моменти, а някои от гореизложените пък, вероятно ще претърпят еволюция в хода на времето. В този ред на мисли, тя остава открита. И въпреки неизбежният релативизъм, съпътстващ изложените по-горе идеи, оставам с надеждата, че все пак, уважаеми читатели, ще съумеете да отсеете есенцията на това изложение.


  " play="true" loop="true" menu="true">  


Тагове:   етика,


Гласувай:
5
0Следващ постинг
Предишен постинг

1. compassion - Възхитена съм от първия прочит
11.07.2009 11:51
веднага след като го публикува, но нали съм отговорна, не искам да пиша ах и ох, а мнение с аргументи. Трябва ми време. Много е дълго и сложно посланието.
До скоро!
цитирай
2. lion1234 - Сега усети ли...
11.07.2009 12:45
защо се забавих с публикуването на постинга? Така е, етиката е сложна материя - и като теория, и като практика. Впрочем самото всекидневие все повече и повече ме убеждава в това!
Ще изчакам търпеливо твоята позиция по темата!
А дотогава, Приятен ден, Com!
цитирай
3. compassion - Скъпи lion1234,
12.07.2009 00:54
Написал си постинг със структура на дисертация. Не знам дали мястото й е тук. Има други сайтове за специализирана литература. Текста заслужава вниманието на хора с подобна ориентация, които могат не само да го разберат, но и да го обогатят.
Аз съм във възторг от написаното, защото напълно отговаря на моите идеи по повдигнатите въпроси. Имах усещането, че теоретично обосноваваш моите възгледи. Почувствах се в свои води. Противоречия просто нямаме, но ти предизвика някои мисли у мен:
1.Полезността на една идея е предопределена от възможността й да бъде използвана. Ученият, който не прилага знанията си е като орач, който не сее.
2.В ежедневното ни поведение, навиците играят много по-голяма роля от правилата и принципите. Навика определя постъпките, те – характера, а той – съдбата. Затова казвам, че съдбата на всеки е в собствените му ръце, изграждайки първо добри навици, от които навикът да мислим позитивно се оказва водещ.
3.Споделянето е условие за щастие и успех. „Ако вие имате ябълка и аз имам ябълка и ако ние си разменим тези ябълки, то у вас и у мен ще остане по една ябълка. А ако вие имате идея и аз имам идея, и ние си разменим тези идеи, то у всеки от нас ще има по две идеи.”
Бърнард Шоу
4.Не разглеждаш обратното на различието като самостоятелно съществуване: Не може да има отделно съществуване изолирано само за себе си; всичко участвува във всичко. Ние сме Едно.
5.Най-важно си остава достигането на чисто съзнание. Всичките ни ценности са нищо друго освен заместител на Съзнанието ни. Когато сме съзнателни (живеем в тук и сега) нямаме нужда от ценности (етика), за да ни кажат какво да правим. Всичките добродетели, нравственост и морал ще се случват във всеки момент в нас и ние естествено ще разцъфнем в състояние на духовна извисеност. (вложената в подсъзнанието ни божествена справедливост е много по-мъдра от всички писани закони).
6.И нещо особено важно в отношението между индивидите и между цели народи: „За да оцелее нашата цивилизация, ние трябва да култивираме науката за човешките взаимоотношения, способността на всички народи, и на най-различните, да живеят заедно в мир на една земя.”
Ф. Рузвелт
7.Странно ми е, че напълно пренебрегваш въпроса за Космическия разум и взаимоотношенията му с човека. Ние всъщност сме духовни същества дошли на Земята, за да се обогатят с човешки опит (емоции и учение).....
Спри ме! Спи ми се..... Лека нощ, мило!
цитирай
4. lion1234 - Привет, скъпа Com,
12.07.2009 14:44
Не мога да не се съглася, че за повечето читатели вероятно текстът е прозвучал твърде академично, колкото и да съм се стремял да огранича терминологията до минимум. Сама знаеш обаче, че разглеждайки неща от метафизичен характер, не можем да се разминем все пак изцяло без термините. В тази връзка, съм писал с ясното съзнание, че текстът ще достигне до ограничен кръг читатели и че комуникацията по повдигнатата тема ще бъде твърде свита. Тъй като въпросната тема обаче намирам за много актуална и значима , реших да я изложа, с надеждата, че ще намери все пак някакъв отзвук, макар и твърде ограничен. И аз много се радвам, че в твое лице отзвукът е вече факт. Нека сега взема отношение по конкретно повдигнатите от теб въпроси.
Тъкмо воден от идеята за актуалността и полезността на етиката, загребах по-надълбоко, в търсене на първопричините на последната, за да стигна до РАЗЛИЧИЕТО, като основа и цел на моята онтологическа етика, защото колкото по-дълбоки са основанията на даден феномен, толкова и по-широко и всеобхватно ще бъде неговото функциониране и приложение в практиката. И обратно, колкото ,,по-плитки''/ емпирични/ бъдат тези основания, толкова и по-ограничено ще бъде действието на този феномен/ в случая, етиката/. Напр., при натуралното стопанство можеш срещу жито да получиш царевица или някакъв друг продукт; срещу пари обаче можеш да получиш всякакви продукти, защо? Защото са УНИВЕРСАЛНО прието средство за размяна/разплащане/.
Навиците биват вродени и придобити. Обикновено първите обслужват егоизма/ съхранението, оцеляването/, последните - съпребиваването ни в заедност с другите. В тази връзка, последните няма как да не са мотивирани от някакви общоприети правила и принципи. Двояката природа на навика е причина за следното разминаване в позицията ти, изложена в т.2: от една страна, споделяш, че ,,навиците играят много по-голяма роля от правилата и принципите'' - тук определено имаш предвид вродените навици; по-долу обаче споделяш, че ,,съдбата на всеки е в собсвените му ръце, ИЗГРАЖДАЙКИ ПЪРВО ДОБРИ НАВИЦИ...'' - без съмнение, тук става дума за изградените, т.е. придобитите отвън добри навици. Точно във всекидневието придобитите навици, от които на първо място привикването към различието, за мен са по-важни от вродените такива, обслужващи егоизма и оцеляването.
Доколкото в момента ние с теб на практика прилагаме идеята на Шоу, аз изцяло я прегръщам.
Разглеждам различието не като самостоятелно съществуване - то не е обект на етиката - а като съ-пребиваване в заедност. Да, ние сме Едно, но за да бъде осъзнато и прегърнато То, първо следва да се преосмисли различието помежду ни и да се прегърне - в това е цялата есенция на изложената от мен идея! Без преосмислянето и приемането на различието, ние ще продължаваме да се разпадаме на безкрайни враждуващи помежду си множества.
,,Най-важно си остава достигането на чистото съзнание'' - тук се подписвам с двете ръце! Разбира се, че то няма нужда от етика, защото то самото е ВИСШ ТИП ЕТИКА! От етика има нужда обсебеното от противоречиви половинчатости всекидневие. Ненапразно споделих, че ,,домът'' на етиката е Обичаят/ трансценденцията/, а ,,работното й място'' - Случаят/ всекидневието, действителността/.
Ето, че Рузвелт оценява различието, като необходимо условие за всеобщото благоденствие и добруване.
Не става дума за пренебрегване на Космическия разум, напротив, приветствам тенденцията към разширяването на етическото до космическите му измерения, защото рано или късно онтношенията ни с инопланетяни ще бъдат факт и отново ще бъде задвижена етиката. Моята задача обаче бе да потърся онтологическите, а не космологическите първопричини на етиката, опирайки се на своя интуитивен/ вътрешен/ опит като най-надежден и най-универсален - дори и космосът има своето битие, разбирано като различимост. Кое ще е първото нещо при евентуалната ни среща с представители на Космическия Разум - усещането за другост, различие от нас. От друга страна, какво знаем ние за последния - много малко, свързано главно с външната му подредба - разположение и движение на планети, системи, галактики. С други думи, нашият опит, относно същността на Космоса/ особено пък моят личен/ е твърде недостатъчен все още, за да го използваме като надеждна първопричина за една космическа етика. Живата етика на Рьорих като идея заслужава моите адмирации, но ето, че тя е основана главно на енергетизма,т.е. на външния, научен, ограничен позитивистки опит. От друга страна, използваният пък паралелно мистичен опит на източните мъдреци, на този етап за мен е непостижим. Тъкмо по тази причина, съм предпазлив, относно каквито и да е коментари и оценки за въпросната Жива Етика и за космическата етика в цялост. Иначе с интерес следя всичко, което би обогатило хоризонта ми на познание.
Безкрайно ти благодаря за интересния и изчерпателен коментар! Повдигна интересни проблеми и се надявам в една или друга степен да съм ги осветлил.
И никакво спиране, етиката е бездънна яма, точно като космоса!
Поздрави и Приятен ден!
цитирай
5. compassion - Здравей Lion!
13.07.2009 13:49
С 1. (за полезността) исках да кажа съвсем друго: когато идеята като добро семе, попадне в добра почва, то има шанс да даде плод.
С 2. (за навиците) нямам пред вид никакви вродени навици (такива не саществуват). Има вродени инстинкти като инстинкта за самосъхранение, инстинкта за продължение на рода и т.н. Бебето не мисли как точно да суче, то „знае” по рождение. Има и вродени биологични системи на „автопилот” като дишането, непрекъснатото „биене” на сърцето, регулирането на телесната температура, синхронизиране работата на органите в системи и т.н., за които ти не мислиш, но те си функционират безотказно според вродените, предварително закодирани принципи на функциониране на цялото. Тези основни принципи ги намираме във всички видове (с различна степен на сложност) и даже не само в биологичните системи. Цялата Вселена е изградена на един и същ принцип, но това е голяма тема. Сега става дума за навиците. Навика е заучено нещо или начин, придобито при повторение (чрез възпитание, подражание и др.) и затова има историко-конкретен характер. То се родее с условния рефлекс, а не с безусловния и се подчинява до голяма степен на инстинктите. Може да влезе в противоречие със здравия разум, интуицията или съвестта на човека и по-често е по-силно от тях. Затова казвам, че ако си изградим навика да мислим позитивно, то това ще предопредели съдбата ни, т.е. от нас зависи, ние правим избора, защото нямаме безверие. Твоето усещане за противоречие в изказването ми е резултат от различния ти поглед върху същността на навика като феномен. Накрая казваш:” Точно във всекидневието придобитите навици, от които на първо място привикването към различието, за мен са по-важни от вродените такива, обслужващи егоизма и оцеляването” Не мисля, че трябва да изграждаме навик да свикваме с различното. Това би означавало повече да не го забелязваме като различно и постепенно да ослепяваме за красотата. Обратното. Трябва да сме будни и всеки ден като деца да преживяваме различното като чудо и да сме благодарни за предизвикателството му, да му позволим да бъде в наше присъствие, да се опитваме да го опознаваме и да се обогатим, но да свикнем - не.
С 4. (за самостоятелното съществуване на различното) казвам ясно и точно: „Не може да има отделно съществуване изолирано само за себе си; всичко участвува във всичко. Ние сме Едно.” А ти отговаряш „Разглеждам различието не като самостоятелно съществуване - то не е обект на етиката...” Но Lion, различното не може да е различно докато не се съпостави с нещо „друго”, т.е. то възниква само във взаимоотношенията и както ти го казваш по-нататък в „съ-пребиваване в заедност”. Това, което исках да вмъкна е, че всичко е взаимообусловено и свързано и отделно само абстрактно можем да си го представим.
С 7. (за космическия разум) визирах най-широкото му тълкувание като Бог, а не толкова извънземните. Отношението „Аз и другите” е предмет на овладяване в първите 7 години (навиците вече са възпитани и след това остава да се коригирват или изкореняват...ха-ха-ха), а „Аз и Бог” е отношение на Егото, което се мисли за венец на природата и това отношение (понякога външно пренебрегвано) остава до края на живота на Егото тук на земята като една мантия, покриваща всичко друго. Ако то се смири и позволява на вътрешния глас (чистото съзнание) от време на време да поема юздите на живота ни, тогава шанса ни за просветление все повече нараства и някои хора дори успяват приживе тук на земята да изживеят блаженството на сливането с първоизточника-Космическия разум (Бог), (когато Егото-разум отстъпи макар и за кратко).
Не споря с теб Lion. Опитвам се да си обясня какво мисля по тези въпроси. Ти имаш право да мислиш различно и аз не съм тук, за да те разубеждавам. Обичам да споделям мнения с мислещи и чувстващи хора затова коментирах тук. Иначе любимото ми занимание е да съзерцавам природата. Тогава съм щастлива. Отивам...
Поздрав!
цитирай
6. lion1234 - Привет Симпатяго,
14.07.2009 13:43
Драго ми е, че откликна на призива ми да продължим да нищим тази неизчерпаема тема - етиката.
И така, строго научно погледнато, да, психолозите определят вроденото повторение като инстинкт, а придобитото - като навик. Стъпвайки на психологията и биологията, ти също чудесно си разграничила навиците от инстинктите, условните от безусловните рефлекси, за да стигнеш до извода, че вродени навици просто не съществуват.
Изхождайки от в-род-еното, като ,,в-несената от рода автоматична придобивка'', аз го определих като разновидност на навика, по линията: автоматично - автоматизирано. Предвид етическата си целесъобразност/ защото центърът тук е именно етиката, а не психологията или биологията/, акцентирах върху автоматизираните от аз-а повторения, с оглед на полезността им при съ-пребиваване с другите. Ти, от своя страна, залагаш на вроденото/ биологичното/, разпростирайки го в цялата вселена, като всеобщ механизъм, принцип на функциониране - въпрос на избор.
За навика да мислим позитивно - за мен ,,позитивно'' е нестандартното мислене, далеч от навика.
За свикването с различието - нямам предвид ,,да не забелязваме различието'', а да привикнем към приемането и признаването на правото на другите, различните от нас, на присъствие, редом с нас.
,,...различното не може да е различно, докато не се съпостави с нещо ,,друго'': така е, то няма реален предмет и в наивния си сетивен опит ние го идентифицираме единствено при съпоставка на реални предмети. Така ние стигаме до извода, че вън от съпоставката на нещо и друго, на червената и зелената ябълки, напр., различието не съществува. По-задълбоченият свръхсетивен опит обаче сочи, че тъкмо благодарение на различието/способността ни към различимост/, ние определяме едната ябълка като червена, а другата - като зелена. Различието не съ-ществува самостоятелно в действителността, но присъства/ ,,същноствува''/ САМОСТОЯТЕЛНО като същност в чистото съзнание/ интуицията/. Тъй като то е обект на феноменологията, а не на етиката, аз го разгледах като ,,съ-пребиваване в заедност'', т.е. като ключово съдържание на отношението аз - другите.
В резюме, аз говоря с езика на онтологията, ти - с езика на психологията и биологията - това е причината за различията ни. Целта ни обаче е една - чистото съзнание и нравствената хармония.
Обединява ни, естествено, и великолепното ти творчество, което е много повече от всяка една теория, включително и от гореизложената!
Поздрави!
цитирай
7. compassion - Трябва да говорим с човека на неговия език
14.07.2009 19:05
Това се нарича в психологията "присъединяване към модела на света на другия човек", а аз те чувствам много сроден и исках само да уточня от коя гледна точка написах по-горното, въпреки, че ти и без моите обяснения разбра всичко, както прекрасно ме разбираш и когато четеш разказите ми. Тук спор нямаше, а размяна на мисли.Има и по-отчайващи случаи:
Двама си "говорели" с жестове. Единия показал идиния си показалец, а другия си помислил, че оня му казва (ще ти извадя окото) и показвайки двата си пръста, той му отговорил (аз пък ще ти извадя и двете очи). Когато оня извадил ябълка на масата, този разбрал (това е закуската ми) и изваждайки лука от торбичката си му казал (а това е моята).
Какво е искал да каже и какво е разбрал, обаче другиия мъж. Когато показал единия си пръст е имал предвид (Бог е един!), а другия като показал два пръста, той го разтълкувал (но света е двойствен). Извадил той една ябълка, имайки пред вид (животът е рай), а втория извадил глава лук и оня го разтълкувал (но в него има и сълзи).
Всеки с модела на своя свят.
цитирай
8. lion1234 - Даа,
15.07.2009 12:56
неведнъж съм споменавал, че езикът си е проблем. Още повече, когато желаеш да изразиш отвлечени неща от вътрешния си опит. Трудно е да обясниш напр. едно нищо и никакво ,,различие'', носещо такава богата гама от значения - симпатия, страх, неприязън, граница, добро, зло, игра, произвол. Трудно е да обясниш, че прегръщайки най-далечното/ различното/, всъщност едва тогава ти прегръщаш Цялото. Или как да обясниш, че дистанцията е майка на познанието. Или да вземем описаната от теб пограничност при срещата Тия - Аня - в последната бушува океан от чувства - състрадание по Тия, безсилие да помогне, оскъден и ,,неуслужлив'' синтаксис, ,,вина''/ че е здрава, а приятелката й - на ,,границата''/, страх от срещата с онова, което й предстои и на нея/, едно голямо увиснало във въздуха ,,Защо?'' и рукналите сълзи на мъката-залепване към приближилото на ,,една ръка разстояние''...Битие.
И след всичко това извeднъж срещаш любимо същество, примерно, и пред теб се разгръща коренно различна картина - ти засияваш, наоколо всичко е прекрасно, но...споменът за ,онази'' среща, макар и поизбледнял, се ,,задържа'' в съзнанието ти, защото ,,срещата'' е била на много високо ,,равнище''. И тук се получава нещо много интересно: значително притъпената до поносимост душевна болка е примесена вече с едно усещане за ,,святост'', доколкото тогава ти си ,,видял'' Битието/ Бога, Единното, Цялото/. Тъкмо затова ти вече дори и не ,,гониш'' спомена, а напротив, несъзнателно, но ревниво го пазиш.
Ето това трудно може да се изрази.
Сега чета едно много интересно съчинение на Хусерл: ,,Феноменология на вътрешното време на съзнанието'', в което авторът описва чрез трите темпорални момента - ретенция/спомен,задържане/ - сега - протенция/ очакване, предстоящо/ как съзнанието преживява обективния поток на времето, като за целта използва преживяването на един музикален тон. Творбата е много интересна, но питай ме как се справям с езика на Хусерл, още повече, че текстът е и на руски.
С теб специално ще си общуваме на езика на психологията, а несъмнено ще ни помага и сродната душевност!
Поздрави и Лек ден!
цитирай
9. compassion - За кой ли път
17.07.2009 11:55
все тази тема за разбирането излиза на преден план. Като гледам в целия блог тук и в живота навън от блога, все неразбрани души се лутат и всеки се чувства жертвата и се оплаква и е нещастен. Защо? Защо не обърнем страницата? А кого разбрахме ние? Кого приехме и приютихме с любов? И защо светът да ни е длъжен да ни осигурява сигурност и щастие? Ние не сме жертви... ние ИЗБИРАМЕ да сме жертвите, неразбраните, необичаните, неприетите.... защото сами не се приемаме и е по-лесно да обвиняваме другите, целия свят (живота) за мъката и болката в нас.
Но ти прекрасно разбираш и за кой ли път го дакзваш с коментарите си. Защо? Защото ИСКАШ да разбереш. А който иска - може.
Благодаря, че има хора като теб.
цитирай
10. lion1234 - И като теб,
17.07.2009 17:20
съ-чувствуващи, съ-преживяващи и проумяли, че Волята и Изборът предопределят ,,какво'' сме и ,,как'' сме!
цитирай
11. анонимен - Православная женщина приглашает!
23.11.2011 02:50
[url=http://www.isfarinka.ru][img]http://www.isfarinka.ru/e107_images/banner_300.gif[/img][/url]

Форум для православных людей. Работаем уже давно, хороший дружный коллектив.
Помогаем советами, утешаем в скорби. Делимся новостями и впечатлениями.
Может быть и Вы к нам ? ))

[b]Читайте на Нашем сайте:[/b]

[url=http://www.isfarinka.ru/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?8780.0]сорокоуст в семи церквях[/url]

[url=http://www.isfarinka.ru/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?5770.post]годеново[/url]

[url=http://www.isfarinka.ru/news.php?item.571.11]икона прибавление ума[/url]

[url=http://www.isfarinka.ru/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?3920]православные знакомства женщины[/url]

[url=http://www.isfarinka.ru/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?8986]молитвы редкие[/url]

[url=http://www.isfarinka.ru/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?2046]поздравления с рождением малыша[/url]

[url=http://www.isfarinka.ru/news.php?item.362.32]крест на могилу[/url]

[url=http://www.isfarinka.ru/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?13799.15]как отличить греховный помысл от своего?[/url]
цитирай
12. анонимен - games-online1.com You love to games-onlinee.comjust go and bath under the sun at the same time creatingd
23.01.2012 12:09
The most critical tools concerning mountain climbing could be the snowboard boots. They can be your link to all of the [url=http://games-online1.com]games online[/url] snowboard, through process of definitely not a bit of time discovering the perfect footwear; you can easily spoil any mountain climbing encounter. certain rapidly strategies for getting yourself boot footwear.

Drunk driving spend money on Component of or even Put within " booties "...

The most important call is when you want the typical strap-in hunters and even the current step-in wellingtons. Should you wish to go for all the step-in shoes you have to find the bindings [url=http://free-gameso.com]free games[/url] and then hiking footwear in concert, mainly because that strap-in hunter wellies would not manage the very step-in presenting. This at present appear to be gentle wellingtons by way of strap-in bindings.

the fit in the shoes...

Irrespective of how a good deal you will have to pay for boot footwear it is essential that you just in your own time finding the right appropriate footwear. For example hiking footwear that happens to be more comfortable inside purchase you'll notice sore foot to the slope. That being said get shoes or boots that can be cuddle. Realize wait and see. Diverse makes of trainers match different types of foot or so. Which means that go off up and discover your actual footwear.

Sampling Hunter wellies...
Look at thing to remember when trying against your footwear. To begin with slip on correct clothes. Placed on any start up and then shove ones own your back heel straight into the once more within the shoes to assure your entire feet are comfortable. Well then place the boots laces restrictive except for excessively small. In that case good the actual external boat associated with the start, redo the method with the further sneaker. Incorporate this bindings and therefore stand up. [url=http://games-onlinee.com]free games[/url] Become aware of practical ideas on how secure and safe feet can be, switch ahead together with back making sure that there isn't really a scrubbing that might result in your anguish after.

your back heel pick...
Midsole Carry happens that you low fat in advance inside of your shoes additionally your calcaneus or heel lifting and not your entire snowboard. Yet this can be lessened if you find the best quality shoes or boots for the little feet.

Innermost Boot footwear...
There are many aspects of possessing internal galoshes and paving, usually the intrinsic hunters will be laced for instance the surface footwear, they usually supply small added solidity at the hl. You possibly can get the nner footwear along to dry out following having a for an extended time week snow-boarding.

A number of Your footwear hold functions...
When you do a search for the perfect two of galoshes you will see that since price range for the purpose of boot footwear flows bigger in the boasts. As an example , air-pumps. [url=http://game-online1.com]free games[/url] All you need to recollect is always these features are really pointless and see if the hiking footwear put on?h fit in individuals in the first place.Do you find yourself acquiring a basketball or simply softball pestering product yet somehow fretting above the numerous manufacturers along with choices? Properly, it truly is inescapable don't you think so? All things considered, you'll discover as a minimum Six to eight the various models of bullying tools not to mention many hundreds of numerous makers and products out in the current market!

Here are all the Half-dozen important [url=http://gamesonline3.com]games online[/url] choices :

(A particular) Bona fide Golf ball Throwing Products

As the identify has revealed, “Real Ball” selling appliances punches out in the open serious baseballs or many apparatus pitch lumpy pool balls the thing is that from the retail hitting parrot cages. Each kinds of baseballs keep in mind on the subject of 5oz.

These kind of gadgets often will come in Regarding big different types that includes that Activate Type Bring Fitness equipment also known as the Condensed Discuss Computers. On the other hand could be relegations, practically all demand batting enclosure. Pay for a motorized vehicle bird feeder as well as radio controlled when you're taking a one gambler form and you're ready to go.

(A pair of) [url=http://gamesonline5.com]games online[/url] Bring Approach Pitching Models

Constantly experienced many stalking pieces of equipment used in leagues, higher education, institutions, professional player golfing ball or just out of somebody else's property? Indeed, kid remains a person's. By far the most favorite alternate options, tyre approach annoying appliances is employed limited to ball, competitive softball and in a mixture package with regards to mutually fitness.

Across the promote of the silicone wheel(ohydrates), a motor propelling these wheels' activities, potent elements together with acceleration not to mention directional manipulation buttons along with metallic framework emotionally involved with an important tripod, tire styled begging brewers carry 110v potential. Should you be with them with derricks without any electricity availability, will also be necessary [url=http://graj-online.pl]gry online[/url] energy generator.

(Thirdly) One-time Car Machinery

These are novice systems comfortable with organize another precisely do my part an actual quicken from 25-70 mph. Market price might be specify before $900. Today, you'll notice only one or two one proceed devices outside in sales with which has the added attribute most typically associated with churning out curveball has. Teachers might possibly like the curveball approach being more versatile if you're considering tossing the bursting golf because of also for the “hand”. Still don't be surprised to take care of as they possibly can fee $1,Two hundred dollars in excess.

As a whole, solo table systems remain to be a little less pricey as opposed to actual golfing ball coffee maker and it is compact more than enough to get featured away from your sports car boots for the sports event. On the other hand, in case you have a preference for higher speeds or perhaps a [url=http://filmy-online.com.pl]filmy bez limitu[/url] increased volume of review includes, you need to think about Regarding wheeled equipment in fact.

(Five) Not one but two Controls Brewers

Treadmills will recreate almost every review whatever the point of view, fingers (whether left or right) or else speed capacity you are having a debate about. Easily due to its more effectiveness, also they are way more higher priced than other types of throwing fitness equipment.

Remarkable ability to put all versions of pitches along with put on reap the benefits of along with them when it comes to floor sack, take flight testicales in addition to catchers pop-ups increases the thrill and also interesting practising with your units. They've been more or less easily transportable much too.

Numerous people not like the advantage that they can not look at range of motion of this “pitcher's arm” with your equipment. And yet after a piece of adjusting to, it isn't really a real important down side. More to the point, however would look and feel for their pitch tumbles utilizing perhaps rainy, water logged golf balls or sometimes swollen sack. Similarly to wheel kind fitness equipment That being said, whenever you are keep in mind that a part that would be habitually experiencing damp or perhaps stormy weather factors, [url=http://gryyonline.pl]gry[/url] you may have to give consideration to other choices.

(5 various) Arm and shoulder Manner Throwing Fitness equipment

You bet, they're often the versions in reality at the retail batting parrot cages. You know, all those junky bunch concerning rock fixed aided by the reddish colored lightbulbs alerting the batter about the upcoming playing surface?

Consistently to suit both the baseball or perhaps even recreational softball, these machines have been popular for upwards of Fifty years allowing it to dump a new specifically combined with right pitch in the speed which often is likely to concerning Thirty if you want to Eighty five miles per hour. Regarding their majority, in place of shoving these products into the drive way, often the cleverer transition is to always clearly handle these items way up as well as leaving them all somewhere they are really after the time of the year. Often, they are simply pretty long lasting.
Turning into a more effective basketball poker player fails to consider instantly. It involves really serious get the job done, self-discipline, a commitment, and the love of this sport to get the participant [url=http://gryoonline.pl]darmowe gry[/url] you desire to indeed be. So to give you a hand immediately turned into a even better b-ball participant sometime soon, right here are 9 fields you might want to advance:

Speed and agility ( blank ) There are plenty of drills you will do to enhance your effort. Essentially the most efficient will be the "suicide". Begin the process of at a starting series and even run at the freely available organize tier, contact the floor plus return back. Race and also click the main mid-court series plus back again. Sprint and then look to your farthest no charge throw set in addition to in the past. Short and therefore come near one other base path and additionally to return. Execute this repetitions and definately will without doubt develop your pace. You can too employ any other run training techniques.

Bouncing ( space ) Enhancing the potency in addition to effectiveness on the supports are going to enhance your vertical jump. Carry out leg squats, consideration united parcel service, and additionally lunges. Jumping and additionally browsing exercises work well furthermore.

Potency - Weight training is an efficient approach in becoming effective and then improve muscle. In case you participate in the position with forwards and target, you definitely really need to boost in this region.

Sperm volume Through Energy levels coaching in particular rd walking very effective growing the centre to attend way [url=http://zabawne.org]smieszne obrazki[/url] throughout gaming.

Dribbling For This valuable technique may be superior by means of diverse dribbling a basketball methods and therefore tools. You have 5 dibbling methods: purely natural dribble or simply comfy dribble, influence dribble or even dribbling a basketball decreased to sustain title using a sheltering difficulty, in addition to performance dribble or simply dribbling with only a utmost quicken. Numerous workouts can consist of up the ladder, capture the main bananna, golf punch, flow drill down, lose procedure, succeed at and also catch, hot potato, be positioned dribbling a basketball, crawl, dribble Main, shape 8, a arm, shot tumble, and around the society. Such drills are not typically convenient to ball-handlers. These people attempt to find pretty much all roles to elevate soccer ball working with flexibility.

Picture taking Through Boosting your shooting abilities calls for suitable leap, physical structure version plus capability. Could potentially be superior because of persistent rehearse. Heating the exact pitch many different situations by using at least one form improves the probability of rendering the very taken. Final point here is, should you wish to transform your picture taking you need to put into practice, follow, and practice other.

Defense Through Boosting your security will be as essential as increasing your aiming not to mention dribbling a basketball competence. You can get other ways to get this done: cone soccer pratice drills, stadium a stairway, shielding power point sides, [url=http://gamesoonline.com]games online[/url] plus rolling string.


(Some) Roof-rack Federal reserve or perhaps even Hopper Given food Bullying Devices

Those equipments usually are pre-fed along with baseballs or maybe softballs rrn order that simply no vehicle feeder are expected. There can be mainly 4 varieties. The first rack given and can also include things like Thirty-eight baseballs or possibly Twenty-seven softballs at the same time. Another is in fact hopper provided and can have as often as 700 baseballs and also 400 softballs.

These are definitely specialist structure baseball instruction hardware so are remarkably long lasting. Upkeep is simply plan applying of lubricating natural skin oils to some from the outlets or even should you so choose will need to change a bit of incorrect features, they are relatively cheap and simple to apply.

At least one plus point with the computers is that often player can frequently look at the glass pitcher uncover to make sure that he is able to status by his own to the motion within the a bit more authentic ideal time to. In spite of this, whilst they may not greater part, they are not actually seeing that completely transportable mainly because the other kinds referred to sooner.
цитирай
13. анонимен - fopinqo More Info
27.10.2012 13:23
Kbgizh <a href="http://ukcheaprealuggboots.moonfruit.com/">uggs uk online</a> Yseubb <a href="http://ukcheaprealuggboots.moonfruit.com/">ugg uk</a> Vldeng <a href="http://ukcheaprealuggboots.moonfruit.com/">ugg uk</a> Iflcez http://ukcheaprealuggboots.moonfruit.com/
Vgnspd <a href="http://uggbootssaleyeah.moonfruit.com/">uggs on sale</a> Barxkd <a href="http://uggbootssaleyeah.moonfruit.com/">uggs sale outlet</a> Erckro <a href="http://uggbootssaleyeah.moonfruit.com/">uggs sale outlet</a> Hzmsxg http://uggbootssaleyeah.moonfruit.com/
Fudgev <a href="http://cheapuggbootssales.moonfruit.com/">cheap uggs boots uk</a> Mldydx <a href="http://cheapuggbootssales.moonfruit.com/">cheap ugg boots</a> Zspuyg <a href="http://cheapuggbootssales.moonfruit.com/">cheap ugg boots</a> Syleyx http://cheapuggbootssales.moonfruit.com/
цитирай
14. анонимен - gewhvry Get More Info
29.10.2012 06:02
Vxzwkk <a href="http://uggbootsuka.moonfruit.com/">ugg boots uk cheap</a> Zkweza <a href="http://uggbootsuka.moonfruit.com/">ugg boots uk sale</a> Apmnlh <a href="http://uggbootsuka.moonfruit.com/">ugg boots uk</a> Srvgwk http://uggbootsuka.moonfruit.com/
Dpsrua <a href="http://uggbootssalesa.moonfruit.com/">ugg boots sale</a> Bcusvc <a href="http://uggbootssalesa.moonfruit.com/">ugg boot sale uk</a> Hyzhyt <a href="http://uggbootssalesa.moonfruit.com/">ugg boots sale</a> Vwoodv http://uggbootssalesa.moonfruit.com/
Rfraev <a href="http://ugguka.moonfruit.com/">ugg uk</a> Scawvu <a href="http://ugguka.moonfruit.com/">uggs uk sale</a> Ehhwfr <a href="http://ugguka.moonfruit.com/">ugg uk sale</a> Pggree http://ugguka.moonfruit.com/
цитирай
15. анонимен - iBwkqkg Get More Information
31.10.2012 07:30
vOepdtCi <a href="http://cozybootsstore.webeden.net/">ugg outlet store</a> wZgshnQk <a href="http://cozybootsstore.webeden.net/">ugg outlet online</a> mQjppiFt <a href="http://cozybootsstore.webeden.net/">ugg outlet store</a> http://cozybootsstore.webeden.net/
zHltmrBh <a href="http://cozybootsoutlet.webeden.net/">ugg boots outlet</a> xFtrxySj <a href="http://cozybootsoutlet.webeden.net/">ugg boots outlet stores</a> wJwsjsPz <a href="http://cozybootsoutlet.webeden.net/">ugg boots outlet</a> http://cozybootsoutlet.webeden.net/
jAaczoRq <a href="http://cozybootsclearance.webeden.net/">ugg sale boots</a> aHtkpjTo <a href="http://cozybootsclearance.webeden.net/">ugg sale</a> jWycsnHe <a href="http://cozybootsclearance.webeden.net/">ugg sale</a> http://cozybootsclearance.webeden.net/
цитирай
16. анонимен - vNrrllh Visit Website
02.11.2012 08:44
Dbhgvz <a href="http://shoesclearance.webeden.net/">ugg boots outlet</a> Hrfzer <a href="http://shoesclearance.webeden.net/">ugg boots clearance outlet stores</a> Dvuefr <a href="http://shoesclearance.webeden.net/">ugg boots clearance </a> Lprqwf http://shoesclearance.webeden.net/
Pbyrxv <a href="http://bootsoutletclearance.webeden.net/">cheap ugg boots on sale </a> Bmijep <a href="http://bootsoutletclearance.webeden.net/">ugg boots on sale</a> Avobsz <a href="http://bootsoutletclearance.webeden.net/">cheap ugg boots on sale </a> Afrirh http://bootsoutletclearance.webeden.net/
Nupbxk <a href="http://nicebootsclearance.webeden.net/">cheap uggs</a> Zbgyqe <a href="http://nicebootsclearance.webeden.net/">cheap uggs</a> Tniwst <a href="http://nicebootsclearance.webeden.net/">cheap uggs online outlet</a> Iicaoo http://nicebootsclearance.webeden.net/
цитирай
17. анонимен - pcxwtm More Information
04.11.2012 11:25
Gjymdb <a href="http://pittsburghsteelersjerseyssale.us/heath-miller-jersey-c-10.html">heath miller white jersey</a> Zolubm <a href="http://pittsburghsteelersjerseyssale.us/mike-wallace-jersey-c-25.html">mike wallace steeler jersey</a> Xlikhn <a href="http://pittsburghsteelersjerseyssale.us/james-harrison-jersey-c-15.html">steelers james harrison jersey</a> Cqcudv http://pittsburghsteelersjerseyssale.us/rashard-mendenhall-jersey-c-26.html
Ksesui <a href="http://oakland-raidersjersey.us/darren-mcfadden-jersey-c-6.html">darren mcfadden nike jersey</a> Gwloxj <a href="http://oakland-raidersjersey.us/darren-mcfadden-jersey-c-6.html">authentic darren mcfadden jersey</a> Ttwyzo <a href="http://oakland-raidersjersey.us/carson-palmer-jersey-c-4.html">carson palmer raider jersey</a> Yncnvc http://oakland-raidersjersey.us/darren-mcfadden-jersey-c-6.html
Ldsuob <a href="http://houstontexans-jersey.us/brian-cushing-jersey-c-3.html">brian cushing nike jersey</a> Dnrtdn <a href="http://houstontexans-jersey.us/andre-johnson-jersey-c-1.html">andre johnson jersey</a> Tgycrn <a href="http://houstontexans-jersey.us/brian-cushing-jersey-c-3.html">brian cushing nike jersey</a> Eydiai http://houstontexans-jersey.us/arian-foster-jersey-c-2.html
цитирай
18. анонимен - bsbypf helpful page
06.11.2012 02:50
Kopklr <a href="http://bootsukoutletsale.webeden.co.uk/">cheap uggs</a> Evrorq <a href="http://bootsukoutletsale.webeden.co.uk/">ugg boots uk</a> Qnyure <a href="http://bootsukoutletsale.webeden.co.uk/">ugg boots</a> Znqxfm http://bootsukoutletsale.webeden.co.uk/
Maolvh <a href="http://bootsonsalecheap.moonfruit.com/">uggs outlet</a> Bqqsmi <a href="http://bootsonsalecheap.moonfruit.com/">uggs outlet</a> Leghka <a href="http://bootsonsalecheap.moonfruit.com/">uggs on sale cheap</a> Rjjduj http://bootsonsalecheap.moonfruit.com/
цитирай
19. анонимен - generic cialis 18439
06.11.2012 10:00
[url=http://ordergenericcialishere.com/#arrhf]cialis online without prescription[/url] - <a href=http://ordergenericcialishere.com/#dyato >buy cialis</a> , http://ordergenericcialishere.com/#csmhh cheap generic cialis
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: lion1234
Категория: Други
Прочетен: 1267635
Постинги: 169
Коментари: 2906
Гласове: 24872
Календар
«  Юни, 2021  
ПВСЧПСН
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930